Handlingar och motioner inför Föreningsstämman 2019

Under fliken ”Årsmötesprotokoll” återfinns handlingar och motioner inför stämman. Dokumentet ”Budget 2019/2020” är fram till stämman ett budgetförslag.

I föreningspärmen på Åsa Bibliotek finns samma information.

Debiteringslängd kan beroende på GDPR inte publiceras på hemsida eller i föreningspärmen men finns tillgänglig på stämman. Den som har frågor inför stämman om sina fastighetsuppgifter i debiteringslängden kan även kontakta föreningens kassör.

/Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening

Stämman äger rum i Stora Salen på Församlingsgården,
S:t Lars Kyrka onsdagen den 25/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 25/8. Inkomna motioner samt handlingar inför stämman anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 11/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen

VA-arbete längs Stinas väg.

Under vecka 42 byter Kungsbacka Kommun ut vatten- och avloppsledningar längs Stinas väg.

Ledningsomläggningen gäller dricks- och spillvattenledningar som är i behov av förnyelse. De nya ledningarna läggs på samma sträcka som befintliga ledningar. Arbetet beräknas bli färdigt under vecka 42.

Den delen av ledningsdragningen som korsar Stinas väg planeras att utföras under dagtid då vägen är som minst trafikerad. Plåtar läggs tillfälligt över uppschaktat vägområde för att inte hindra in- och utfart via vägen. Berörda fastigheter har informerats om arbetet med ledningsomläggningen via brevutskick.

Entreprenör: Jord & Berg AB.

Mer information
Johanna Rönneke
Projekteringsingenjör
0300-83 89 12
johanna.ronneke@kungsbacka.se

Handlingar och motioner inför Föreningsstämman 2018

Under fliken ”Årsmötesprotokoll” återfinns handlingar och motioner inför stämman. Dokumentet ”Budget 2018/2019” är fram till stämman ett budgetförslag.

I föreningspärmen på Åsa Bibliotek finns samma information.

Debiteringslängd kan beroende på GDPR inte publiceras på hemsida eller i föreningspärmen men finns tillgänglig på stämman. Den som har frågor inför stämman om sina fastighetsuppgifter i debiteringslängden kan även kontakta föreningens kassör.

/Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening

Stämman äger rum i Stora Salen på Församlingsgården,
S:t Lars Kyrka onsdagen den 19/9 kl. 19.00.

Fastighetsreglering berörande Åsa 3:205 och Åsa 3:303 leder till att ägaren av Åsa 3:205 skall ersätta delägare av Åsa GA:8. Stämman kommer att besluta hur ersättningen skall disponeras.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/8. Inkomna motioner samt handlingar inför stämman anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 5/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen